บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด

เราทำงานด้วยความกระตือรือร้นและความซื่อสัตย์อย่างแท้จริง เราปฏิบัติต่อแต่ละโครงการราวกับว่าเป็นของเราเอง

Home / About

SINCE 1992

LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO., LTD.


บริษัทก่อสร้างและวิศวกรรมชั้นนำของประเทศไทย และผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติรับจ้างงานของหน่วยงานราชการ

ปี 2535 จุดเริ่มต้นของ

บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 โดยนายสุใจ ลิ่มพันธ์ และคณะผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) และได้จดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาทิ เช่น เป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมทรัพยากรน้ำ, กรุงเทพมหานคร, กรมชลประทาน, การประปาส่วนภูมิภาค และได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปี

บริษัทได้ให้บริการด้านงานก่อสร้างเขื่อน งานถนน งานสะพานงานอาคารงานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานอนุรักษ์ฟื้นฟู งานชลประทาน งานแนวป้องกันน้ำท่วม และงานก่อสร้างทั่วไป รวมทั้งการให้บริการงานออกแบบให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา และเพื่อเป็นการสนับสนุนเทคนิคในการก่อสร้างและเสริมโอกาสในการแข่งขันของบริษัท ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง บริษัทยังมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนางานรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย มาช่วยในงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน

ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย

ทะเบียนผู้ประกอบการงาน

บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด

เราทำงานด้วยความกระตือรือร้นและความซื่อสัตย์อย่างแท้จริง เราปฏิบัติต่อแต่ละโครงการราวกับว่าเป็นของเราเอง


บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติรับจ้างงานของหน่วยงานราชการ สามารถจำแนกเป็นหน่วยงานและสาขาต่างๆ ดังนี้ 1. กรมบัญชีกลาง, 2. กรมโยธาธิการและผังเมือง, 3. กลมทางหลวงชนบท, 4. กรมทางหลวง, 5. กรมชลประทาน, 6. กรมทรัพยากรน้ำ, และ 7. กรุงเทพมหานคร

LPP_logo_e4e4e4

เราเป็นบริษัทก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธามืออาชีพของประเทศไทย ที่ให้บริการคอนสตรัคชั่น-โซลูชั่น แบบครบวงจร ทั้งภาครัฐและเอกชน

งานวิศวกรรมโยธา

งานก่อสร้าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งานสถาปัตยกรรม

งานสะพาน

งานเขื่อน

งานถนน

งานภูมิทัศน์

ติดต่อเรา

029454680-1

029454679

lpp_construction@limpongpunth.com


ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง

5/247 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220