LPP กีฬาสี 2563

บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด ได้จัดงานแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2563 ให้กับบุคลากรในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เสริมสร้างความสุข ความสามัคคี เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการทำงาน และมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานคนอื่นๆ ในแต่ละแผนกนอกเหนือจากการติดต่อประสานงานตามปกติ

Leave a Reply